Spezialambulanzen GLUT1-Defekt

University Medical Center Nijmegen Department of Pediatric Neurology

Organisation: University Medical Center Nijmegen Department of Pediatric Neurology
Ansprechpartner: Dr. Michel Willemsen
Anschrift: P.O. Box 9101; NL-6500 HB Nijmegen
Telefon: ++31/24/3614654 Telefax: ++31/24/3617018
Email: m.willemsen@cukz.umcn.nl

Georg-August-Universität Göttingen Zentrum für Kinderheilkunde und Jugendmedizin

Organisation: Georg-August-Universität Göttingen Zentrum für Kinderheilkunde und Jugendmedizin
Kontact: PD Dr. med. Knut Brockmann Dr. med. Marco Henneke
Anschrift: Robert-Koch-Str. 40; D-37075 Göttingen
Telefon: 0551/39-2570
Telefax: 0551/39-6252
Email: kbrock@med.uni-goettingen.de
hennekem@uni-goettingen.de
Homepage: www.mi.med.uni-goettingen.

Universitätsklinikum Essen Neuropädiatrie, Entwicklungsneurologie und Sozialpädiatrie

Organisation: Universitätsklinikum Essen Neuropädiatrie, Entwicklungsneurologie und Sozialpädiatrie
Ansprechpartner: OÄ Dr. med. univ. Adela Della Marina
Anschrift: Hufelandstr. 55; D-45122 Essen
Telefon: 0201/723-3350
Telefax: 0201/723-5389
Email: adela.dellamarina@uk-essen.de

Klinikum Aschaffenburg Klinik für Kinder- und Jugendmedizin

Organisation: Klinikum Aschaffenburg Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
Ansprechpartner: PD Dr. med. Jörg Klepper
Anschrift: Am Hasenkopf; D-63739 Aschaffenburg
Telefon: 06021/32-3601
Telefax: 06021/32-3699
Email: joerg.klepper@klinikum-aschaffenburg.de
j.klepper@glut1.de